Edison Diamond Disc

Edison Diamond Disc phonograph
from 29120003 at Edison NHS
Edison Diamond Disc phonographs
from 29120044 at Edison NHS